לאה שירה גד -מדיום מתקשרת נסיון מעל 40 שנה
בודקת התאמה ,אהבה, מה יהיה, האם יש אהבה?
מחזירה אהבות

אתר הקבלה החזרת אהבה תקשורלא

לאה מתקשרת אהבה בודקת התאמה מתקנת בעיות

החזרת אהבה-כישוף לבן מהקבלה לאהבה.  
טיפול חזק להחזיר אהבה לנשים ולהטב"ים נשואות,גרושות ,אלמנות ורווקות 
1-הראשון :טיפול שלי שאני עושה בהצלחה .2-עבודה עצמית...נשים יקרות ,למה לסבול?
  כדאי לבדוק התאמה ואם צריך תיקון למצב ! המלצה חשובה
 כלי ראשון: התאמה זוגית עפ"י הקבלה כלי שני: טיפול על פי הקבלה להחזרת האהבה והזוגיות

  נשים יקרות למה לסבול? למה לא לדעת ולהבין איפה הבעיות ולתקן אותם

 זוגיות הרמונית הינה חיבור של שני גורלות של שני אנשים שהחליטו לחבור יחד ליצירת גורל

אחד  משותף לשניהם. ליצירת אנרגיה שלישית משותפת.

כל אחד מבני הזוג מביא את ייעודו בחיים לזוגיות משותפת. קיימות שתי אפשרויות:

פן בונה – התאמה הזוגית  הרמונית  כאשר שני בני הזוג מתגברים על המעכבים שלהם.ומצליחים לחיות חיי אושר
פן מעכב –התאמה הזוגית לא  הרמונית. לשני בני הזוג יש שעור ללמוד. עליהם להתגבר על המחסומים  כדי ליצור זוגיות מאוזנת
פרטים בנייד  

What is Kabbalah?

 
THE BIRTHDAY NUMBER
 
 
The birthday is a supporting influence added to the Life Path.  Think of it as a modifier to the Life Path. These are traits that you brought into this life much as with the more important and dominating traits shown by the Life Path. Here is your birthday and the modifying traits shown by it:
 
1
The number 1 energy suggests that there is perhaps more executive ability and leadership qualities in your makeup than your lifepath may have indicated. A birthday on day 1 of any month gives a measure of will power and self-confidence, and very often a rather original approach. This 1 energy may diminish your ability and desire to handle details, preferring instead to paint with a broad brush. You may be sensitive, but your feelings stay rather repressed.
 
2
Your birth on the 2nd day of the month adds a degree of emotion, sensitivity, and intuition to your reading. The 2 is a very social number allowing you to make friends easily and quickly. Yet you are apt to have a rather nervous air in the company of a large group. You have a warmhearted nature and emotional understanding that constantly seeks affection. You are more prone than most to become depressed and moody, as emotions can turn inward and cause anxiety and mental turmoil. It can be hard for you to bounce back to reality when depression sets in.
 
3
Being born on the 3rd day of the month is likely to add a good bit of vitality to your life. The energy of 3 allows you bounce back rapidly from setbacks, physical or mental. There is a restlessness in your nature, but you seem to be able to portray an easygoing, sometimes "couldn't care less" attitude. You have a natural ability to express yourself in public, and you always make a very good impression. Good with words, you excel in writing, speaking, and possibly singing. You are energetic and always a good conversationalist. You have a keen imagination, but you tend to scatter your energies and become involved with too may superficial matters. You are affectionate and loving, but sometimes too sensitive. You are subject to rapid ups and downs.
 
4
Being born on the 4th day of the month should help make you a better manager and organizer. You may be more responsible and self-disciplined than your Life Path suggested because of this date. Sincere and honest, you are a serious and hard working individual. Limitations may be imposed by this 4 energy, especially if this number is active elsewhere in your reading. Your feelings are likely to seem somewhat repressed at times. The number 4 has something of an inhibiting effect on your ability to show and express affections, as feeling are very closely regulated and controlled. Even if it by itself, you are apt to be much more practical, rational, and conscious of details. There is a good deal of rigidity and stubbornness associated with the number 4.
 
5
With a birthday on the 5th of the month you are inclined to work well with people and enjoy them. You are talented and versatile, very good at presenting ideas. You may have a tendency to get itchy feet at times and need change and travel. You tend to be very progressive, imaginative and adaptable. Your mind is quick, clever and analytical. A restlessness in your nature may make you a bit impatient and easily bored with routine. You may have a tendency to shirk responsibility.
 
6
A birthday on the 6th of the month adds a tone of responsibility, helpfulness, and understanding to your natural inclinations. Those born on the sixth are more apt to be open and honest with everyone, and more caring about family and friends, too. This is a number associated with responsibility and caring, and no matter what your lifepath may be, this birthday lends a degree of concern for others.
 
7
Born on the 7th day of month gives you a tendency to be something of a perfectionist and makes you more individualistic in many ways. Your mind is good at deep mental analysis and complicated reasoning. You are very psychic and sensitive, and you should usually follow your hunches. You may not take orders too well, so you may want to work alone or in a situation where you can be the boss. This birthday gives a tendency to be somewhat self-centered and a little stubborn.
 
8
Born on the 8th day of the month, you have a special gift for business, as you can conceive and plan on a grand scale. You have good executive skills and you're a good judge of values. You should try to own your own business, because you have such a strong desire to be in control. You are generally reliable when it comes to handling money; you can be trusted in this regard. Idealistic by nature, you are never too busy to spend some time on worthwhile causes, especially if managerial support are needed. There is much potential for material success associated with this number.
 
9
Your birth on the 9th day of the month adds a tone of idealism and humanitarianism to your nature. You become one who can work easily with people because you are broadminded, tolerant and generous. You are ever sensitive to others' needs and feelings, and even if the other numbers in your core makeup don't show it, you are very sympathetic and compassionate. Your feeling run deep and you often find yourself in dramatically charged situations. This 9 energy always tends to give more that it gets.
 
10
Your birth on the 10th day of the month adds a tone of independence and extra energy to your Life Path. The number 1 energy suggest more executive ability and leadership qualities than you path may have indicated. A birthday on the 10th of any month gives greater will power and self-confidence, and very often a rather original approach. This 1 energy may diminish your ability and desire to handle details, preferring instead to paint with a broad brush. You are sensitive, but your feeling stay somewhat repressed. You have a compelling manner that can be dominating in many situations.
 
11
Your birth on the 11th day of the month makes you something of a dreamer and an idealist. You work well with people because you know how to use persuasion rather than force. There is a strong spiritual side to your nature, and you may have intuitive qualities inherent in your make up, too. You are very aware and sensitive, though often temperamental. Although you have a good mind and you are very analytical, you may not be comfortable in the business world. You are definitely creative and this influence tends to make you more of a dreamer than a doer.
 
12
Being born on the 12th day of the month (3 energy) is likely to add a good bit of vitality to your life. The energy of 3 allows you bounce back rapidly from setbacks, physical or mental. There is a restlessness in your nature, but you seem to be able to portray an easygoing, sometimes "couldn't care less" attitude. You have a natural ability to express yourself in public, and you always make a very good impression. Good with words, you excel in writing, speaking, and possibly singing. You are energetic and always a good conversationalist. You have a keen imagination, but you tend to scatter your energies and become involved with too may superficial matters. Your mind is practical and rational despite this tendency to jump about. You are affectionate and loving, but very sensitive. You are subject to rapid ups and downs.
 
13
Being born on the 13th day of the month should help make you a better manager and organizer, but it may also give you a tendency to dominate people a bit. You may be more responsible and self-disciplined than your Life Path suggested because of this date. Sincere and honest, you are a serious, hard working individual. Limitations may be imposed by this 4 energy, especially if there is additional indications the number elsewhere in your number. Your feeling are likely to seem somewhat repressed at times. Even if it by itself, you are apt to be much more practical, rational, and conscious of details. Your intolerance and insistence on complete accuracy can be irritating to some.
 
14
With a birthday on the 14th of the month (5 energy) you are inclined to work well with people and enjoy them. You are talented and versatile, very good at presenting ideas, and you are also very good at organization and systematizing. You may have a tendency to get itchy feet at times and need change and travel. You tend to be very progressive, imaginative and adaptable. Your mind is quick, clever and analytical. A restlessness in your nature may make you a bit impatient and easily bored with routine, and rebel against it. You have a tendency to shirk responsibility.
 
15
With a birthday on the 15th of any month, you are apt to have really strong attachments to home, family and domestic scene. The 1 and 5 equaling 6, provide the sort of energy that makes you an excellent parent or teacher. You are very responsible and capable. This is an attractive and an attracting influence. You like harmony in your environment and strive to maintain it. You tend to learn by observation rather than study and research. You may like to cook, but you probably don't follow recipes. This number shows artistic leanings and would certainly support an talents that may be otherwise in your makeup. You're a very generous and giving person, but perhaps a bit stubborn in ways.
 
16
Your birth on the 16th day of the month gives a sense of loneliness and generally the desire to work alone. You are relatively inflexible, and insist on your being independent. You need a good deal of time to rest and to meditate. You are introspective and a little stubborn. Because of this, it may not be easy for you to maintain permanent relationships, but you probably will as you are very much into home and family. This birth day inclines to interests in the technical, the scientific, and to the religious or the unknown realm of spiritual explorations. The date gives you a tendency to seek unusual approaches and makes your style seem a little different and unique to those around you. Your intuition is aided by the day of your birth, but most of your actions are bedded in logic, responsibility, and the rational approach. You may be emotional, but have a hard time expressing these emotions. Because of this, there may be some difficulty in giving or receiving affection.
 
17
Your birth on the 17th day of the month suggests that you are very fortune financially, because this date is very good for business interest and a solid business sense. Although you are probably very honest and ethical, this birthday enables you to be shrewd and successful in the world of business and commercial enterprise. You have excellent organizational, managerial, and administrative capabilities enabling you to handle large projects and significant amounts of money with relative ease. You are ambitious and highly goal-oriented, although you may be better at starting projects than you are at finishing them. A sensitivity in your nature, often repressed below the surface of awareness, makes it hard to give or receive affection.
 
18
Your birthday on the 18th day of the month suggests than you are one who can work well with a group, but still remain someone who needs to maintain individual identity. There is a humanistic or philanthropic approach to business circumstances in which you find yourself. You may have good executive abilities, as you are very much the organizer and administrator. You are broad-minded, tolerant and generous; a compassionate person that can inspire others with imaginative ideas. Some of your feelings may be expressed, but even more of them are apt to be repressed. There is a lot of drama in your personality and in the way you express yourself to others. Oddly enough, you don't expect as much in return as you give.
 
19
Your birth on the 19th day of the month adds a tone of independence and extra energy to your life path. But at the same time, it poses a number of obstacles to overcome before you are able to be as independent as you would like. The number 1 energy suggests more executive ability and leadership qualities than your path may have indicated. A birthday on the 19th of any month gives greater will power and self-confidence, and very often a rather original approach; but with this, a somewhat self-centered approach to life that may be in conflict with some of the other influences in your life. This 1 energy may diminish your ability and desire to handle details, preferring instead to paint with a broad brush. You are sensitive, but your feeling stay somewhat repressed. You have a compelling manner that can be dominating in many situations. You do not tend to follow convention or take advice very well. Consequently, you tend to learn through experience; sometimes hard experiences. The 19/1 is a loner number and you may experience feelings of being alone even if you are married. You may take on a tendency to be nervous and anger more easily than your Life Path number suggests.
 
20
Your birth on the 20th day of the month adds a degree of emotion, sensitivity, and intuition to your reading. The 2 energy provided here is very social, allowing you to make friends easily and quickly. Yet you are apt to have a rather nervous air in the company of a large group. You have a warmhearted nature and emotional understanding that constantly seeks affection. You are very prone to become depressed and moody, as emotions can turn inward and cause anxiety and mental turmoil. It can be hard for you to bounce back to reality when depression sets in. When things are going well, you can go just as far the other way and become extremely affectionate.
 
21
Being born on the 21st day of the month (3 energy) is likely to add a good bit of vitality to your life. The energy of 3 allows you bounce back rapidly from setbacks, physical or mental. There is a restlessness in your nature, but you seem to be able to portray an easygoing, sometimes "couldn't care less" attitude. You have a natural ability to express yourself in public, and you always make a very good impression. Good with words, you excel in writing, speaking, and possibly singing. You are energetic and always a good conversationalist. You have a keen imagination, but you tend to scatter your energies and become involved with too may superficial matters. Your mind is practical and rational despite this tendency to jump about. You are affectionate and loving, but very sensitive. You are subject to rapid ups and downs.
 
22
While sometimes employing unorthodox approaches, you are capable of handling large scale undertakings, assuming great responsibility, and working long and hard towards their completion. Often, especially in the early part of life, there is rigidity or stubbornness, and a tendency to repress feelings. Idealistic, you work for the greater good with a good deal of inner strength and charisma. An extremely capable organizer, but likely to paint with broad strokes rather than detail. You are very aware and intuitive. You are subject to a good deal of nervous tension.
 
23
With a birthday on the 23rd of the month (5 energy) you are inclined to work well with people and enjoy them. You are talented and versatile, very good at presenting ideas. You may have a tendency to get itchy feet at times and need change and travel. You tend to be very progressive, imaginative and adaptable. Your mind is quick, clever and analytical. A restlessness in your nature may make you a bit impatient and easily bored with routine. You may have a tendency to shirk responsibility. Very sociable, you make friends easily and you are an excellent traveling companion.
 
24
Born on the 24th, you have a greater capacity for responsibility and helping others than may have shown in your life path. You may also become the mediator and peacemaker in inharmonious situations. Devoted to family, you tend to manage and protect. This birth date adds to the emotional nature and perhaps to the sensitivities. Affections are important to you; both the giving and the receiving.
 
25
Your birth on the 25th day of the month (7 energy) modifies your life path by giving you some special interest in technical, scientific, or other complex and often hard to understand subjects. You may become something of a perfectionist and a stickler for details. Your thinking is logical and intuitive, rational and responsible. Your feelings may run deep, but you are not very likely to let them show. This birthday makes you a more private person, more introspective and perhaps more inflexible. In friendships you are very cautious and reserved. You are probably inventive, and given to unique approaches and solutions.
 
26
Your birth on the 26th day of the month (8 energy) modifies your life path by increasing your capability to function and succeed in the business world. In this environment you have the skills to work very well with others thanks to the 2 and 6 energies combining in this date. There is a marked increase in organizational, managerial, and administrative abilities. You are efficient and handle money very well. Ambitious and energetic, while generally remaining cooperative and adaptable. You are conscientious and not afraid of responsibility. Generally sociable and diplomatic, you tend to use persuasion rather than force. You have a wonderful combination of being good at both the broad strokes and the fine detail; good at starting and continuing. This birthday is practical and realistic, often seeking material satisfaction.
 
27
Your birth on the 27th day of the month (9 energy) adds a tone of selflessness and humanitarianism to your life path. Certainly, you are one who can work very well with people, but at the same time you need a good bit of time to be by your self to rest and meditate. Regardless of your life path number, there is a very humanistic and philanthropic approach in most of things that you do. This birthday helps you be broadminded, tolerant, generous and very cooperative. You are the type of person who uses persuasion rather than force to achieve your ends. You tend to be very sensitive to others' needs and feelings, and you able to give much in the way of friendship without expecting a lot in return.
 
28
Your birth on the 28th day of the month (1 energy) adds a tone of independence and extra energy to your Life Path. The number 1 energy suggest more executive ability and leadership qualities than you path may have indicated. A birthday on the 28th of any month gives greater will power and self-confidence, and very often a rather original approach. Unlike much of the other 1 energy, this birthday is one that endow with the ability to start a job and continue on until it is finished. You may prefer to use the broad brush, but you can handle details as well. You are sensitive, but your feeling stay somewhat repressed. You have a compelling manner that can be dominating in many situations.
 
29
Your birthday on the 29th adds a tone of idealism to your nature. You are imaginative and creative, but rather uncomfortable in the business world. You are very aware and sensitive, with outstanding intuitive skills and analytical abilities. The 29 reduces to 11, one of the master numbers which often produces much nervous tension. This is the birthday of the dreamer rather than the doer. You do, however, work very well with people.
 
30
Your birthday on the 30th day of the month shows individual self-expression is necessary for your happiness. You tend to have a good way of expressing yourself with words, certainly in a manner that is clear and understandable. You have a good chance of success in fields requiring skill with words. You can be very dramatic in your presentation and you may be a good actor or a natural mimic. You have a vivid imagination that can assist you in becoming a good writer or story-teller. Strong in your opinions, you always tend to think you are on the right side of an issue. There may be a tendency to scatter your energies and have a lot of loose ends in your work. You may have significant artistic talent and be very creative.
 
31
Your birthday suggests that you are a good organizer and manager, an energetic and dependable worker; attributes often showing success in the business world. Serious and sincere, you have the patience and determination necessary to accomplish a great deal. Your approach can be original, but often rigid and stubborn. Sensitivity may be present, but feeling are likely to be repressed. You are good with detail and insist on accuracy, but at times scatter energies. Practical thinker, but not without imagination. You love travel and don't like to live alone. You should probably marry early, for responsibility is necessary for your stability.  
 
 
 
איימיל: leasihra@gmail.com
פלא: 0522849794
Lea sihra-gad
Email: leasihra@gmail.com
phon:972+522849794

אשמח לשוחח איתכם

                                            


What is Kabbalah?

Although its origins are rooted in deep antiquity, from the time of ancient Babylon, the science of Kabbalah has remained virtually hidden from humanity since it appeared more than four thousand years ago.

This very concealment has sustained Kabbalah's undying allure. Renowned scientists and philosophers of many countries, such as Newton, Leibniz, and Pico della Mirandola, have investigated and tried to understand the science of Kabbalah. However, to this very day only a few know what Kabbalah really is.

The science of Kabbalah does not speak about our world, and therefore its essence escapes people. It is impossible to comprehend the invisible, the imperceptible, and that which has not been experienced. For thousands of years, humanity was offered a wide variety of things under the name "Kabbalah": spells, curses, and even miracles, all except for the science of Kabbalah itself. For over four thousand years, common understanding of the science of Kabbalah has been cluttered with misconceptions and misinterpretations. Therefore, first and foremost, the science of Kabbalah needs to be made clear. Kabbalist Yehuda Ashlag defines Kabbalah in the following manner in his article The Essence of the Wisdom of Kabbalah :

This wisdom is no more and no less than a sequence of roots, which hang down by way of cause and effect, in fixed, determined rules, weaving into a single, exalted goal described as "the revelation of His Godliness to His creatures in this world".

Scientific definitions may be complicated and cumbersome. Let's try to examine what is being said here.

There exists the upper force or the Creator, and governing forces descend from this Upper Force into our world. We do not know how many forces there are, but this is actually unimportant. We exist here in our world. We are created by some upper force that we call "the Creator". We are familiar with various forces in our world, such as gravity, electromagnetism and the power of thought. However, there are forces of a higher order that act while remaining hidden from us.

We call the ultimate, comprehensive force "the Creator". The Creator is the sum of all of the world's forces and the highest level in the line of the governing forces.

This upper force gave birth to the upper worlds. There are five worlds in total. The so called Machsom - a barrier that separates the upper worlds and our world - follows them. From the Upper Force - the Creator, also known as "the world of Infinity" - the forces descend through all the worlds, giving birth to our world and human beings.

The science of Kabbalah does not study our world and humans in it, as traditional sciences do. Kabbalah investigates everything that exists beyond the Machsom .

Kabbalist Yehuda Ashlag says that "this wisdom is no more and no less than a sequence of roots, which hang down by way of cause and effect, in fixed, determined rules..." There is nothing other than forces descending from above in accordance with precise laws. Moreover, these laws as Ashlag writes, are fixed, absolute and omnipresent. Ultimately, they are all directed so that one can reveal the ultimate governing force of nature while being in our world.

Until a person fully reveals this force, until one knows all the worlds one has to climb, obeying the same laws as the descending forces, and until one reaches the world of Infinity, such a person will not leave this world. What does "will not leave" mean? This person will continuously be reborn into our world, evolving from one life to the next until reaching the state where the desire to attain the higher force emerges

         
 בעיות רפואיות:רוצים עזרה? הרופא לא מצא מה הבעיה? תפנו אל
לאה שירה גד בודקת לפי הקבלה בעיה? ופתרון.
לאנשים שסובלים מבעיות של מחלות חוזרות ונשנות,חולשות גוף,כאבי ראש כרוניים,פחדים,חרדות,לחץ,חוסר-ביטחון ועוד...
לתינוקות שמלידה בעיות של היפראקביות או אפטיות מוחלטת לכל דבר יש סיבה!
בדיקה מיוחדת ופתרון לבעיה. כידוע לפי תורת הקבלה ובזמן שאנחנו מתרגזים, לוקחים אל הלב, מתאבלים עמוקות, אנחנו  מעוררים את מה שטמון בגופינו ומחיים את המחלות,המחלות נמצאות מוטמנות בגופינו נסתרות כמו זרעים דוממים. לכל אחד זמן הופעת המחלה שונה,וכך לפעמים עוברת תקופה ארוכה מאד וכביכול אין קשר בין הופעת
המחלה לבין משהו שעברנו בעבר ,אבל דעו שהקשר קיים מלידה וצער עמוק איבוד קשר לסביבה לחיים, יוצר הרס
פיזי שמתבטא בחולי. מחלות לב- לרגישים שנפגעים עמוק, מחנק בגרון/כאבי גרון- צער שלא מוצא לו ביטוי,
מחלההיא ביטוי גופני להפרה באיזון ברובד הרוחני. הטיפול-שחרור מכעסים,הרפייה ועוד..
עם אתם סובלים ממחלה ורוצים להתייעץ, התקשרו.
 
לכל בעיה-יש סיבה וכשיש סיבה -יש דרך לתקן.
 
 
 הרבה אור בריאות ואהבה גדולה, מ.ה.ש
 ,,
 
 
 
 
 medical problem
.
 
:For people who suffer from diseases most of there life

..Suffer from:fear,anxiety,insecurity,headache and more

Baby's that suffer from hyperactivity and more.

Special examination and solution for the problem.

 

                    

                                                                                  קמע זה  תפלת הרופא  בליווי פסוק " רפאני וארפא הושיעני ואוושע"

logo בניית אתרים