לאה שירה גד
מדיום מתקשרת מהקבלה 
תמצית טרוף אהבה
 
  הרבי מלובביץ
 
ביום ג' בתמוז התשס"ד, מלאו עשר שנים להסתלקותו של רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ',
 האדמו"ר האחרון של חסידות חב"ד ומגדולי המנהיגים היהודיים בעידן המודרני.
 הרבי מלובביץ' השאיר אחריו מורשת של אהבת ישראל והפצת יהדות מתוך מסירות נפש,
שממשיכה לתת פירות גם היום. אחת מגולות הכותרת של פעילותו הוא מפעל השליחות של תנועת חב"ד,
 שמונה למעלה מ - 3,000 שליחים בכל רחבי העולם.       
בימי ראשון הרב נהג לקבל אליו המוני מאמינים ושאינם מאמינים מכל קצוות העולם.
 הרב עמד על רגליו כל היום. לכולם הקשיב בסבלנות וקיבל את בקשותיהם ולסיום אף העניק שטר אחד או יותר
 של דולר הצדקה המפורסם שלו. הוא כאילו הרגיש את האנשים, ידע בדיוק. לפעמים, כשעמדו מולו נרגשים בלי יכולת לדבר,
 קיבלו ממנו תשובות לפי סדר השאלות שעמדו להציג לו. הוא ידע מה נפשם מבקשת, והכל בענווה, באהבה גדולה לכלל ישראל ומתוך אמון באדם.
ההנחיות שנתן תמיד הסתברו כנכונות, העידוד שנסך היה הבטחה לטוב שקוימה. הוא אהב כל אחד, ופעם,
 כשנשאל כיצד הוא לא מתעייף, בגילו המבוגר, לעמוד על הרגליים במשך שעות ולפגוש את כל אלה שעברו לפניו,
 השיב: "כשסופרים יהלומים לא מתעייפים, וכל יהודי הוא יהלום". הרבי מליובאוויטש.
 
ראיתי להביא כאן מספר דברים מתוך ספר "שומר אמונים" המדברים אודות כוחה ומעלתה האדירה
של מצוות הציפייה לגאולה ולמשיח, שזה למעשה מה שאנחנו עושים כאן בפורום. הדברים לקוחים מ"מאמר הגאולה"
שבספר "שומר אמונים" שחיבר האדמו"ר ר’ אהרן ראטה זצוק"ל זיע"א (הספר מחזק מאוד ומומלץ לכל יהודי בכל שלב).

אני יודע שאין להרבה אנשים זמן לקרוא הרבה, אז הבאתי כאן רק את עיקרי הדברים:

 • מצות הציפייה לגאולה הינה מצוות עשה מן התורה עפ"י הסמ"ק (ולפי יתר המפרשים - מצוות עשה מדברי קבלה).
 • מהות המצווה: אמונה בביאת משיח צדקנו, כמובטח בתנ"ך בנבואות הגאולה והנחמה. [פרק א]
 • מי שמעלה על לבו שח"ו אין הנבואות עתידות להתקיים "בוודאי הוא עוכר ופוקר ואין לו חלק באלוקי-ישראל",
 •  ואין להיכנס עם אנשים כאלה לויכוחים "ואסור להשיב להם, כמו שכתוב: אל תען כסיל כאיולתו, ואמרו רז"ל שלפוקר
 •  ישראל אסור להשיב, כי כל שכן דפקיר טפי. וסכנה גדולה ועצומה להכניס עצמו עם איזה דיבור עמהם,
 • והוא בדוק ומנוסה… ורשעים מסיתין ומדיחין הללו יותר כופרים מאומות העולם, שמאמינים בהישארות הנפש ובגאולה". [שם]
 • הציפייה לגאולה היא סגולה נגד עמלק הרשע המבלבל המוח והסותם הדעת, כי יש במצווה זו מחיית עמלק מלב ישראל. [פרק ב]
 • מצוות הציפייה לגאולה הינה מצווה נפרדת ממצוות האמונה בגאולה, שהיא מצוה בפני עצמה. [שם]
 • מובא במדרש: שאלו ישראל (את הקב"ה) "אימתיי אתה גואלנו?", והשיב: "כשתרדו למדרגה התחתונה, אז אני גואל אתכם". [פרק ג]

 • כשאדם חושב על הגאולה, ומצפה לה, הוא קושר בה את נפשו, ובכך נמשכת על עצמו גאולה פרטית,
 • והוא נפדה מידי החיצוניים ומתקרב יותר אל השם! [שם]
 • הציפייה וההשתוקקות לגאולה היה הכנה למחיית עמלק, ולעבודת הקרבנות ושאר המצוות שאי אפשר
 •  לקיים לפני הגאולה, ועל כך מגיע שכר גם בעולם הזה, מלבד השכר לעתיד לבוא. ויתכן שזו כוונת חז"ל
 •  כשאמרו "כל מה שאוכלין ישראל בעולם הזה, אינו אלא בזכות האמונה". [שם]
 • כתוב במדרש: "אמר הקב"ה: שבועה היא לפניי, שכל מי שיחכה למלכותי - אני בעצמי מעיד בו לטובה".
 •  ופירוש העניין הוא שידוע שיש 3 בתי דין (בשמיים): אחד של מלאכים, שזה דין קשה וחמור, כי הם לא מבינים
 • מה זה יצר הרע. אחד של צדיקים. ובית דין של הקב"ה בעצמו, שזה רחמים פשוטים. ומי שמצפה לגאולה
 • זוכה להיות בבית דין זה של רחמים, ולא זו בלבד אלא שהקב"ה בעצמו יעיד עליו לטובה. [פרק ד]
 • המשיח יבוא בע"ה בזכות הציפייה לגאולה, וכך אומר המדרש: "אם אין ביד ישראל אלא הקיווי (לגאולה),
 •  כדאי הן לגאולה בשכר הקיווי". [שם]
 • המצפים לגאולה כ"כ חשובים אצל הקב"ה, "שבכל עת עונה להם בעת זעקתם אליו". [שם]
 • מספר מדרגות בציפייה לגאולה (מן הנמוכה לגבוהה):

  (א) כשאדם רואה "כי כלו העסקים ופסקו התאוות מפני צרות ונסיוני הזמן", הרי שבגלל פחדו הוא
 • אומר שאין ברירה, וטוב שתבוא כבר הגאולה.זו המדרגה התחתונה.
  (ב) כשאדם מצפה לנוח מהבלי העולם הזה השפל, להתענג בקבלת שכר על סבל הגלות וקיום המצוות ושאר תענוגים הצפויים.
  (ג) כשאדם מצפה לגאולה כדי לעבוד את השם מתוך שמחה ואהבה, לחזות בעינינו בגדולת הבורא וכו’.
  (ד) כשאדם מצפה לגאולה כדי שיתגלה כבוד מלכות השם בעולם ("יתגדל ויתקדש"), והקב"ה
 • יגאל את שכינת עוזו ששרויה בצער. זו המדרגה העליונה. [שם]
 • הציפייה לגאולה אינה תלויה בשום תאריך, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "כי יום נקם בלבי ושנת גאוליי
 •  באה": לליבי גיליתי - לאבריי לא גיליתי. [פרק ה]
 • בכל רגע של ציפייה מקיימים מצווה גדולה ונוראה של תקוות הגאולה, וממשיכים על הנפש אור גדול ומופלא ונורא,
 •  שמגן על האדם בכל העולמות. [פרק ו]
 • מקובל בידינו מפי הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, שהתגלות המשיח תהיה בפתע-פתאום, בלא הודעה מוקדמת,
 •  וכל ישראל לא יחשבו על זה היום של הגאולה, ויהיו מיואשים. ולראיה, נכתב במדרש פרקי היכלות: "ישראל באותו
 • הדור אומרין: אפשר ‘עולם כמנהגו נוהג’ ויש גאולה בשנה זו? והם אינם יודעים שפתאום יבוא". (בסוף הפרק מגלה
 • ה"שומר אמונים" את דעתו שמדובר כאן על רק דרך התגלות משיח בן-יוסף, מה שאין כן משיח בן-דוד) [פרק ח]
 • אע"פ שנאמר במקום אחד שהתגלות המשיח תלוי בתשובה, הרי שעפ"י מספר מאמרים בזוהר ובמדרשי חז"ל "
 • הגם שישראל לא ישובו בתשובה גם כן יבוא הגאולה" (כותב שם המחבר: "ותדע שיש לי לכתוב בזה
 • כמה ניירות עם דרושים - - אבל אין כוחי מספיק ואין הזמן, כי אני כותב כל זה במסירת נפש") [פרק ט]
 • "…הגם כי לא ישובו בתשובה שלמה, כי לא ימתין הקב"ה על תשובה גדולה, רק בבחינות זעקה
 • ושאגה והשתוקקות, כמו שהיה בזמן מרדכי ואסתר … …. וע"י אלה הבכיות והזעקות וההשתוקקות
 • יעלו למעלה תפילתם ובקשתם בבחינות אתערותא דלתתא, וישברו טינרין תקיפין וכל חומות המפסיקים ומבדילים"! [שם]
 • "קודם ביאת המשיח יתעורר בלבבות ישראל חשק גדול לה’ פתאום, ואז יהיה הגאולה, וסימנך: כי בי חשק ואפלטהו" (בשם ר’ בער זיע"א)
  ברגע הגאולה עצמו יהיה ייאוש גדול מהגאולה, ואז פתאום "יבוא האדון להיכלו". [שם]
 • אמרו חז"ל על דור המשיח: "ופני הדור כפני כלב" - "וידוע מרבינו הרמב"ם כי מי שאין לו בושה נקרא כלב,
 •  ולא היה דור מימות המבול שיהיה בחוצפה כזו. הולכים ערומים וערומות בלי בושה מהשם,
 • ובלי בושה מעליונים ותחתונים, וכמו בהמות ממש".[שם]
 • "בעת קץ יתגרו המלכויות זה בזה, ואין שלום ליוצא ולבא. ומובא גם כן בנבואת הילד
 •  מר’ נחמן קטופא אשר כל דבריו דברי נביאות קדשי הקדשים, וזה לשונו:
 •  "אי אתון חמון עמין אלין באלין קיימין, מן תמן תדעון דקרבין יומין"
 • (אם אתם רואים אומות העולם עומדים אחד נגד השני, תדעו שקרבו ימי הגאולה). [פרק י]
 • "ועתיד הקב"ה בעד אותה התקוה (לגאולה) ואמונה החזקה שלנו (בביאת המשיח)
 • לשלם בעד זה שכר ותשלומים בלי שיעור, רק אין לנו לכוון ח"ו לקבלת פרס,
 • של נהיה כעבדים המשמשים את רבם על מנת לקבל פרס, רק מאהבת בוראינו וגודל תמימות לבבנו וכו’". [שם]
 • "והוא מצוה גדולה ונוראה, מצוה מיוחדת אלינו לחכות ולצפות לגאולה וישועה,
 • אשר הוא מראשית השאלות לאחר הפטירה ("ציפית לישועה?"), ויזכה לעתיד לבוא בשביל
 • זה החיכוי והציפוי לאור באור גדול ונורא ולאור באור זיו השכינה, באשר יחשך אור השמש בזיו תפארתו". [שם]
 • "והעמלק הרשע אשר תלוי מחיית שמו וזכרו בזה הציפוי והגאולה,
 •  מקרר לב האדם מזה, ומשכחו מזו העבודה הקדושה,
 • ומסיח דעתו ודיבורו ממנו, ולא כן עשו אבותינו הקדושים,
 •  שכל מחשבותיהם ודיבוריהם תמיד היה רק בהגאולה ובהרמת קרן השכינה הקדושה,
 • כי על ידי זה ההשתוקקות והגעגועין שלנו למלך המשיח, ירחם עלינו אב הרחמן,
 • כי עיקר קבלת שכר ע"י צער ומחלת לב בתוחלת ותקוה ממושכה
 • (ועיין באגדות מהרש"א סנהדרין צ"ז ע"ב ד"ה ‘אנו למה מחכים’"). [שם]
 • "לכן כל בעל נפש הרוצה לזכות לאורו של משיח צדקנו, יראה לעורר תמיד
 •  בקרבו זה החיכוי והציפוי, ואל יניח מעמלק הרשע לקרר עצמו מזה, וזה יהיה תמיד כל דיבורינו וציפייתנו,
 • מתקוות וציפיית הגאולה, כי כל דיבור מזה וכל רגע שמצפה לזה, מקיים בזה מצוות עשה מן התורה".
 • ומובא בזוהר הקדמת בראשית (תרגום לעברית): "קול יצא מישיבה של מעלה ואמר: מי מכם שמחכה
 • בכל יום לאור המאיר בזמן שהמלך פוקד את האילת, ונגדל ונקרא מלך כל מלכי העולם.
 • מי שלא מצפה לזה בכל יום באותו עולם (העולם הזה) - אין לו מקום כאן". [שם]
 • "ודע כי תקות הגאולה ממתיק כל הדינים". [שם]
                                                       הרב -             מנחם  שניארסון      
 
 
 
 
 
                                                 10 הספירות  וחלקי הגוף שקשורים אליהם

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
מהקבלה !!! פעולה לעורר תשוקה מינית ואהבה .....
לפרטים התקשרו אלי לאה.


החזרת אהבה לכל המגזרים סטרייט וחד מיניים.לפגישה או יעוץ טלפוני
החזרת אהבה-כישוף אהבה מהקבלה
לאה שירה גד  התקשרו ליעוץ בדיקת אהבה 0522-849-794   
 

                         

                                                                                                                                                                                                                  
  95% הצלחות ולקוחות מרוצים! שיטה בלעדית...


 *טיפול ענק! החזרת אהבה *בדיקת התאמה כישוף אהבה מהקבלה המעשית.הכל כלול!...
חייגו אלי לקבל פרטים אפשר גם בוואטסאפ
0522-849-794


 אהבה חזקה,חתונה ופוריות ,להרים עסקים
מהקבלה המעשית חומרים נדירים קריאות
כתבות ענק בעיתון לאשה משנה גורלות מומחית בשיטות מיוחדות למשיכה מינית אהבה קבלה בלבד
!!!החזרת אהבה עוצמתית הגבר ישתגע אחריך בטירוף אמיתי.  
לקוחות
מרוצים!!! רק ממליצים...
החזרת אהבה - החזרת האקס לחייך
-
טיפות אהבה ועוד שיטות מיוחדות 
טיפולים לפתוח את הלב!!!
 כישוף לפי הקבלה...(לא פוגע ולא נופל)
(לא לשתייה)
חומרים נדירים מהקבלה המעשית טיפול חזק

 •  ******************************************************* 

מתקשרת מומלצת בטלפון) להצלחה בחיים.

 בדיקת התאמה מיידית האם יש חיבור? למה אתם רבים?מדוע נפרדתם? 

רוצים לדעת להבין ולהחזיר את האהבה?
........................................................................................................

חייגו 1901-729-687  
הפרטי 0522-849-794
 למ י שהקו סגור ל1900 להתקשר למפעיל הסוללרי שלכם ולבקש לפתוח את השיחות ל-1900 חיוב דרך חשבון הטלפון.

שעות הקבלה:   א-ה 8.00-21.00 יום ו'  8.00-16.00 שבת סגור
.................................................................................................
רוצים להחזיר אהבה? אני מטפלת בקבלה מעשית!  לא כישוף וזה עובד !!!
לאורך החיים והזוגיות 
 -  רק על פי הקבלה.....חייגו אלי 0522-849794 מיסטיקה נומרולוגיה קבלית ,תקשור,
תחזית שנתיים קדימה,יעוץ.ליווי קואצ'ינג הסרת עין הרע   סילוק הפרעה של שונאים ,קנאים. טיפול בבוגד/ת .
קמעות נדירים מהקבלה עשויים בטהרה                 

.עניין חשוב על החזרת אהבה לפי הקבלה המעשית
 על מנת להחזיר את בן/ת הזוג חשוב ביותר המומחיות של המטפלת שיהיה לפי הקבלה המעשית.
 ניסיון ולימוד מעמיק בפעולות הקבלה.
 נשים וגברים שמטופלים על ידי אחוז ההצלחה הוא 95% זה מראה על הצלחות מרובות לפי הקבלה.
  דרכי הטיפול והוראות מלאות ינתנו למי שמזמין
 החומרים חזקים מאוד ומשפיעים על האדם ממולכם.
 בנוסף כדאי לדייק בפעולות על מנת לקבל הצלחה.
לאחר 35 שנות לימוד הנוסחאות מהקבלה אני יכולה לעזור לכם.
 ידע הוא-נשק חשוב שיכול לנצח כל בעיה,פירוד,עזיבה.הסוד לגלות מה הסיבה!!!!!


' - שיקוי אהבה לזוגיות  לא לשתיה

או לזימון זוגיות...להביא אהבה,לקבל אהבה לפתוח את הלב...לגרום למשיכה מינית חזקה גם לגבר שאיבד את זה,מעורר תשוקה וחשק מינימגביר ומחזק את  אנרגיית החיים בגופנו ומסייע לשחרור ממתחים וחסימות מחבר אותנו למיניות בריאה ופותח את הלב לאהבה. ויוצר בתוכנו את חווית האורגזמה אושר אהבה עזה וזרימת אושר .


אני לאה שירה גד מדיום מתקשרת פותחת לפי הקבלה המעשית ונותנת לכם הכוונה לעתיד.
עובדת עם חומר
ים    משתמשת בחומרים     חזקים המשנים 
גורל !מביאים בחזרה את האהוב/ה.
חומרים חזקים בעוצמה ענקית שפותחים את המזל.
1-חומר פועל להחזרת אהבה
2-פתיחת מזל לחתונה
3-חומר להחיות אהבה אבודה
4-לסלק אויבים לנקות עין הרע
5- עבודה חזקה מיוחדת שלי בהתערבותי המדיומלית.

לפונים אלי ישנם אצלי 15 שיטות להחזרת אהבה.
למי שפונה לעזרתי צריך אמונה בכוחותי .לאלו שלא מאמינים , מומלץ לא להגיע אלי ולא לבקש ממני עזרה.

כוס הישועות + תפילה מיוחדת.
  לה                                            
טיפול מיוחד עם נרות.
טיפול ענק עם מפתחות שלמה
עברו תהליך קדושה וטיהור ועושים פלאים.
 

לא
הבה עזה כמוות,לעושר מופלג, להצלחה גדולה בעסק,להפיל אויבים,לנצח שונאים ויריבים,להגנת הבית והמשפחה...ועוד הרבה ...שמות ,מלאכים.
להיות עשיר כקורח הצלחה בממון יש קמיע לעושר מופלג!!!
חותם זה מכיל שמות מלאכים 
 ביניהם פרסיאל הוא אדון אוצר אוצרות, ו teacheth איך להיות בעל מקומות שבהם הם.

פנטקל זה מורכב דמויות מיסטיות של יופיטר. סביבו שמות המלאכים: -נתוניאל, דבחיה, צדקיהו ופרסיאל  ההפנטקל הראשון של צדק

קמיע לרכישת אוצר ולהשגת עסקים. להשיג את הקמיע אצלי להתקשר: 0522-849-794
 טיפול מספר 1:
סגולה לביטול עיכוב נישואין לאישה וגבר.

כאשר גבר ואישה מרגישים במשך שנים קושי או בעיה ביצירת קשר
וכל מערכת יחסים מתנפצת ללא סיבה הנראת לעין יש לבצע בדיקות
ע"פ שם תאריך לידה ופתיחה בספרי גורלות ואז ניתן לדעת מה סיבת 
העיכוב וכיצד לפעול.לעבור למחירון טיפולים טיפול משולב טיפות אהבה וטיפות תשוקה עזה + חומרים נדירים מהקבלה

 עין החתול קרסובריל,עין החתול קריסובריל,אבן זו
 מוזכרת במקורות היהודיים וב"מדרש תלפיות" והיא העוצמתית
 

 מבין סוגי עין החתול
 מעניקה הגנה, מונעת עניות, משפרת מצב כלכלי 
 ומביאה מזל ואושר. בתרבויות אחרות משמשת 
 גם להרחקת עין הרע ומלנכוליה, מעוררת אינטואיציה
 בנוסף להגברת השפע, האבן מעצימה את האישיות
 מחזקת כריזמה, ביטחון ויכולת ומעודדת הצלחה 
 ושגשוג ברמות שונות
 לרמת הצלילות והצבע של האבן יש השפעה על העוצמה
 ככל שהגוון ירוק יותר, הקו חד ונקי יותר 
 ורמת השקיפות עולה – כך גדלה עוצמתה.

 מבטלת עין הרע וטובה כנגד כישופים.


סוד-  ימי החודש

  
א - טוב להקביל פני מלכים.יום טוב לתפילות ותחינות לפני הקדוש ברוך הוא
ב - טוב למשא ומתן.יום טוב לעסקים ולחתימות של הסכמים
ג - אין מתחילים בו שום דבר.כל התחלה חדשה עלולה להיכשל בסופה
ד - טוב לכל התחלות.כל התחלה חדשה תצליח
ה - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
ו - טוב ללכת ביבשה.יום טוב לנסיעות (לא באוויר ולא בים) ותגיעו בשלום
ז - טוב לכל דבר. יום טוב לכל עשייה
ח - טוב לכל התחלות.כל התחלה חדשה תצליח
ט - טוב לכל דבר. יום טוב לכל עשייה
י - יב טוב.ימים טובים ומוצלחים לעשייה ולנסיעות
יג - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
יד - טו בינוני לכל דבר.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
טז - טוב ללכת ביבשה.יום טוב לנסיעות (לא באוויר ולא בים) ותגיעו בשלום
יז - טוב לכל דבר.יום טוב לכל עשייה
יח - טוב לקבלת פני מלכים.יום טוב לתפילות ותחינות לפני הקדוש ברוך הוא
יט - כ בינוני לכל דבר.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
כא - רע לכל דבר.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
כב - כל אשר יעשה ביום זה יצליח.כל תוכנית או עסק ביום זה.מיועד להצלחה
כג - בינוני.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
כד - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
כה - כח טוב לכל דבר.כל התחלה חדשה תצליח.טוב לפיוס בין בני הבית
כט - טוב לכל דבר.כל התחלה חדשה תצליח.טוב לפיוס בין בני הבית

מכסף טהור עם שרשרת מכסף מגיע בקופסא מהודרת


תעקבו אחרי הסרטון ותוכלו לעשות לבד בבית את הפעולה חומרים אצלי וכלים להשיג אצלי 0522-849-794
אדם המבקש לדעת האם הוא פגוע בעין הרע או בכישוף
ישים בראש מיטתו כוס שמן למשך לילה שלם. בבוקר השכם יקום לא יביא דבר מאכל או שתיה לפיו ולא ידבר עם אף אדם. יטול את ידי

 ו לסירוגין 3 פעמים. אח"כ יקרא את פרק ל"א בתהילים 3 פעמים וישפוך את השמן לתוך חצי כוס מים. אם השמן  צף (כפי שמתחייב לפי החוק הפיזיקאלי) אזי הכל תקין, אך באם השמן זולג לתחתית הכוס ושוקע או אז הדבר  מרמז על פגיעה רוחנית דבר המחייב התייחסות רצינית ללא כל שהות. 

כאשר אדם רוצה לדעת ממה נפגע יש לחשב תחילה את שמו, את שם אימו ואת התאריך העברי בחודש שבו הבדיקה נעשית.
לדוגמא משה בן רחל ,הערך המספרי של משה הינו 12,ערכה המספרי של רחל 13 ונניח כי התאריך בחודש הוא א' (1). מכאן סיכום הספרות :26 ובצמצום לחד סיפרתי 2+6 = 8. 

להלן התשובות 
1 אדם זה נפגע מכוח עין הרע משונאים וקנאים.
2 אדם זה נפגע מכישוף שהוטמן במאכל ובמשתה.
3 אדם זה נפגע מכוח טומאה שלא יזכה לראות הצלחה בחייו.
4 אדם זה נפגע בנפשו "מרוח רעה" ויהיה מבולבל,עצבני וחסר שקט. 
5 אדם זה נפגע נפגע מכוח הסיטרא אחרא.
6 אדם זה נפגע מן השמיים. עליו לפשפש במעשיו ולדון עצמו.
7 אדם זה נפגע מכוח הנקרא "לילית החטאה". עליו לבחון ולתקן במה חטא ופגם.
8 אדם זה נפגע ממעשה שטן בשעת ערב.
9 אדם זה נפגע מאוהביו וממשפחתו- קנאה וצרות עין.

  עין החתול קרסובריל,עין החתול קריסובריל,
אבן זו מוזכרת במקורות היהודיים וב"מדרש תלפיות" והיא העוצמתית 

מבין סוגי עין החתול
מעניקה הגנה, מונעת עניות, משפרת מצב כלכלי 
ומביאה מזל ואושר. בתרבויות אחרות משמשת 
גם להרחקת עין הרע ומלנכוליה, מעוררת אינטואיציה
בנוסף להגברת השפע, האבן מעצימה את האישיות
מחזקת כריזמה, ביטחון ויכולת ומעודדת הצלחה 
ושגשוג ברמות שונות
לרמת הצלילות והצבע של האבן יש השפעה על העוצמה
ככל שהגוון ירוק יותר, הקו חד ונקי יותר 
ורמת השקיפות עולה – כך גדלה עוצמתה.

מבטלת עין הרע וטובה כנגד כישופים.

 
      
 
          
 ועוד 15 שיטות טיפול להחזרת אהבה
תשוקה וגעגועים 

החזרת אהבה
ועוד.... 15 שיטות להחזרת אהבה לחייך!!!לפי המצב
 
Return the x's love/love is strong school                            عودة الحب للعودة إلى السابق                           
שעות הקבלה של עבודתי:
8.30 -20.30 ימי א-ה                    
יום שישי: 8.30- 15.00

טיפול מיוחד בקטורת עם
חומרים מיוחדים.
בדיקת התאמה מיידית האם יש חיבור? למה אתם רבים?מדוע נפרדתם? רוצים לדעת להבין ולהחזיר אותו
 חייגו 1901-729-687                           
  מטפלת בכישופים,אויבים נסתרים פרנסה,בריאות ועוד הרבה....

כישוף אהבה עם קטורת וחומרים
להביא את האהבה חזרה מהר!!! פרטים בטלפון התקשרו מייד.                   0522-849-794 עבודה מיוחדת שאני עושה לנשים וגברים ...
המומחיות האדירה של לאה שירה גד היא ב-2- מישורים:  קבלית

הראשון: למה נפרדתם? מה מפריד בניכם?למה האהבה לא

מ
שיטה יחודית בלעדית שלי ביחד עם מי שמבקש להחזיר
     אהבה פעולה חזקה לפי הקבלה   

מביא אהבה בחזרה!!!!! לפרטים התקשרו אלי....

,  
מיסטיקנית מומחית  זוגיות, אהבה, התאמה זוגיות, הסרת עין הרע, להחזיר את האקס-אהבה חוזרת לחייך

      שלם באשראי טעינת דקות שיחה 
     נומרולוגיה קבלית, קבלה, בדיקת קארמה,שחזור גלגולים, נומרולוגיה, 
בדיקת שמות חלומות.חסומים? הכול תקוע?  


  רוצים לדעת מה צופן לכם העתיד בזוגיות,עבודה, קריירה, פרנסה,
אהבה, בריאות, לימודים, עסקים,  מעבר דירה,  זמנים נכונים לשינוי,  


    טיהור אנרגטי, בדיקת עין הרע,פתיחת מזל, מציאת אהבה,  ועוד תחומים רבים. 

ליעוץ מיידי חייגו: חיוב חשבון הנייד/טל, 
1-חיוב דרך הטלפון 

2-ל3-דרכי בנייד הפרטי תשלום מראש.

072-273-5141

מיידי אלי חיוב חשבון הטלפון
1901-729-687

לטעינת דקות לשיחת יעוץ אלי באשראי

 חייגו 050-80-99-173 שילמתם? חייגו שנית למספר זה ותקבלו תמורה ענקית.

  הפרטי : 0522-849794  בתשלום מראש
טלפון נוסף  ל יעוץ טלפוני אהבה,פרנסה ,זיווג,עיקובים,פתיחת מזל
הגעתם לאתר הקבלה של
     

קבלה - ייעוץ והכוונה


בטלפון אלי


ישיר ללא מעבר לאחרים!
שרות

מיסטיקה     וקבלה     בטלפון  072-2735141      או     1901- 729-687

לאה שירה גד  -   

החזרת אהבה -בשיטה סודית מהקבלה המעשית

lea Sihra Gadהפייסבוק שלי

כיצד נמנע מעוגמת הנפש כשמגלים כשהאהבה הגדולה היא לא מה שחשבנו  ?

https://youtu.be/QD-HINNl0EA

.. . איך לדעת האם הוא הזיווג שלי ? בדיקה לפי הקבלה מאת לאה שירה

 
 רואה נסתרות, מדיום. מיסטיקנית כ- 30 שנה. בעלת שם עולמי בתחום 
מהנייד לחצו על המספר לשיחה פרטית בשיחה פרטית החיוב מראש  
0522-849794
  ימים  א-ה  משעה 8.30-20.30   יום  שישי   8.30-14.00
        


album-artשrרוצים להחזיר אהבה? אני מטפלת בקבלה מעשית!
לא כישוף וזה עובד לאורך החיים והזוגיות
רק על פי הקבלה.....חייגו אלי 0522-849794

שידור חי - רדיו דודי


 
בדיקת  אהבה,הווה,עתיד תחזית לשנה קדימה פירוט מלא.
בבקשה לתאם מראש.הפגישה תתקיים לאחר הזמנה ותשלום מראש.

קשר רומנטי התחיל,אתם מאוהבים לא כל כך מפוקסים. רגש אהבה חזק מערפל את כושר השיפוט 
לא חשים בבעיות וגם המגרעות או חוסר ההתאמה, הסכמה,דעות מנוגדות, כרגע לא רלוונטיים.

 בזמן יחסי אהבה, הראייה וההבנה רגשית ולא מפוקסת. על מנת להיות בטוחים שהחבר/ה
האהובים זה אכן האחד והיחיד פיתחתי שיטה לפי הקבלה.

בשיטה עתיקת יומין לפי הקבלה המעשית אפשר לדייק ולדעת את גורל הזיווג,התאמת 
בני הזוג אחד לשני ניתן לקבל מידע מלא על אופיו של החצי השני, תכונות באישיותו בולטות,
חשיפה מושלמת של כל הסוד, בבדיקה זו אפשר לדייק אם הקשר יוביל לחתונה וזוגיות או לפירוד כואב.

לכל מי שלא פחד מהאמת ,רצוי ומומלץ להתייעץ על מנת לא לפתח תלות בעייתית שפוגעת מאוד
בתפקוד ואנשים חלשים עלולים להישבר מקשר מאכזב ולהישאר במצב זה תקופה.

בשיטה מהקבלה המעשית הדיוק מרבי ונותן כלים להתמודדות אם מצבים לא נוחים

אפשרות לקבל החלטות נכונות אם לסיים את הקשר או להמשיך.


הסוד על פי הקבלה שייך לשמות בני הזוג,שם האמהות ,הספירות שמשייכות לכל אחד,
שיטות מיוחדות לדעת איך חוזק האהבה משפיע על אף התקלות או חוסר התאמה קשה
שלא ניתן לגישור. לקבל את המסקנות מהבדיקה או להיווכח לאחר זמן באמיתות הבדיקה.

ידע הוא נשק חשוב שנותן יתרון למי שמשתמש בו ,כך שיוכל לנווט את חייו ללא תקלות כואבות
ומהמורות שבדרך כלל ממתינות לנו בחיים. הגילוי עוזר בחשיפת מתחזים ,שקרנים ובעלי כוונות זדון.
קשה מאוד לחשוף תכונות נסתרות או שבן הזוג מסתיר.